පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

PHGE1001

PHGE1001

by H.I.Namodi Madurangi -
Number of replies: 3

ජනවාරි 19 තිබුන දේශනයේ Recoding දාලා නැත්තෙ ඇයි LMS එකට?

In reply to H.I.Namodi Madurangi

Re: PHGE1001

by H.I.Namodi Madurangi -
මේ දේශනයේ Recoding එක තාම දාලා නෑනෙ..???