පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

පටිගත කරන ලද MEX1501 දේශන වල වීඩියෝවන් සම්බන්ධව

Re: පටිගත කරන ලද MEX1501 දේශන වල වීඩියෝවන් සම්බන්ධව

by Buddhini Irushika -
Number of replies: 0
Dear Student
I informed related officers. it will complete as soon as possible.
Thank you