පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

Dashboard වල Coures නොපෙන්විම සම්බන්ධයෙන්

Dashboard වල Coures නොපෙන්විම සම්බන්ධයෙන්

by SDTS Silva SDTS Silva -
Number of replies: 2

LMS වලට ලොග් උනාම Dashboard වලට ගියාම මට Coures පෙන්නන්නේ නැනේ

(2022 ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය බාහිර උපාධි )