පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

2022 (public) Management එකට අදාලව

2022 (public) Management එකට අදාලව

by Sanduni Methma Edirisinghe -
Number of replies: 1

2022 (public) Management එකට අදාලව ඊයේ(2023.02.19) තිබුන lectures upload කරන්නේ කවද්ද?  

In reply to Sanduni Methma Edirisinghe

Re: 2022 (public) Management එකට අදාලව

by Buddhini Irushika -
දින 7ක් ඇතුලත upload කරනු ලැබේ