පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

LMS මගින් SIGE 1002 ට සම්බන්ධ වීමට නොහැකිවීම,

LMS මගින් SIGE 1002 ට සම්බන්ධ වීමට නොහැකිවීම,

by KAUSHALYA, P.G.S. KAUSHALYA, P.G.S. -
Number of replies: 0

Online දේශන සාමාන්‍යවේදී(කලා)බාහිර උපාධිය සදහා සම්බන්ධවීමට අවශ්‍යයි.එහි SIGE 1002 සදහා සම්බන්ධ වීමට විෂය ඛාණ්ඩය සොයාගත නොහැකී.online lectures සදහා සම්බන්ධ වෙන විදිහ සම්බන්ධව දැනුවත් කරනවා නම් වටිනවා.විෂය ඛාණ්ඩගත කර ඇති ආකාරයෙන් කලා විෂය ධාරවන්හි තෝරගත් විෂයන් සොයාගැනීම අපහසුයි