පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

CRGE 3001 ට අදාලව පැවරුම LMS හරහා යොමු කිරීම

Re: CRGE 3001 ට අදාලව පැවරුම LMS හරහා යොමු කිරීම

by Buddhini Irushika -
Number of replies: 0
පහත Video නැරඹිමෙන් ඔබට ඒ පිලිබද පූර්ණ අවාබෝදයක් ලබා ගත හැකිය
https://youtube.com/playlist?list=PL-vYqGVIZckG1ZJ1MBH3ytLCZ6yXdjJ6W
ස්තූතියි