පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

About new notice

About new notice

by Miss K.D.Weligamage -
Number of replies: 1

සර් අපි ගොඩක් බාහිර උපාධිය හදාරන්නෙ රැකියාවල නිරත වන ලමයි..notice එකේ දාල තියෙනවා ඔන්ලයින් ඒවට සසම්බන්ධ නොවුනහොත් LMS එක අක්‍රීය වෙන්න පුලුවන් කියලා ඒ ලමයින්ගෙ.එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා..රැකියා කරන ගොඩක් ලමයි නෝට් හදාගන්නෙ LMS එකේ පිහිටෙන්.. 🙏🙏 

Attachment IMG-20220505-WA0000.jpg
In reply to Miss K.D.Weligamage

Re: About new notice

by Buddhini Irushika -
Dear Student
The administrative officer was informed your request.
Thank you