පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

ඔබට යම්  පොදු  අධ්‍යයන  ගැටළුවක් අත්නම් එය මෙහි  පල කරන්න. ඔබගේ විශයානුබධ්ධ ප්‍රශ්න අදල පාඨමලා පිටුව තුලට ගොස් දේශකවරයාගෙන්  විමසන්න.  

If you have a general study problem, post it here. Go to the course page on your related questions and ask the lecturer.

List of discussions. Showing 100 of 299 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
0
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
0
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
0
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
0
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
0
all
Picture of J.A.H.S.JAYAWEERA J.A.H.S.JAYAWEERA
J.A.H.S.JAYAWEERA J.A.H.S.JAYAWEERA
Picture of A.P.P.K. Dharmadasa
A.P.P.K. Dharmadasa
3
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
0
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
0
Picture of J M MALSHA J M MALSHA
J M MALSHA J M MALSHA
Picture of J M MALSHA J M MALSHA
J M MALSHA J M MALSHA
0
Picture of R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
Picture of R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
0
Handout
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
0
Picture of Manimel Dura Tharindu Deminda
Manimel Dura Tharindu Deminda
Picture of Manimel Dura Tharindu Deminda
Manimel Dura Tharindu Deminda
0
Picture of M.M.A Anthony M.M.A Anthony
M.M.A Anthony M.M.A Anthony
Picture of M.M.A Anthony M.M.A Anthony
M.M.A Anthony M.M.A Anthony
0
Picture of P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
Picture of P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
0
Picture of W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
Picture of W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
0
Picture of H E L N Ranmuthumali
H E L N Ranmuthumali
Picture of GAU Mihirani GAU Mihirani
GAU Mihirani GAU Mihirani
2
sinhala
Picture of R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
Picture of R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
0
Picture of Dahemi Nethsarani (MAAT)
Dahemi Nethsarani (MAAT)
Picture of Dahemi Nethsarani (MAAT)
Dahemi Nethsarani (MAAT)
0
Picture of M.A.D.D. sithumini
M.A.D.D. sithumini
Picture of M.A.D.D. sithumini
M.A.D.D. sithumini
0
Picture of Kasuni Rathnayaka
Kasuni Rathnayaka
Picture of Kasuni Rathnayaka
Kasuni Rathnayaka
0
Picture of M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
Picture of M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
0
Picture of L.K.T.M.  Jayathissa
L.K.T.M. Jayathissa
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of G.D. Susanthika G.D. Susanthika
G.D. Susanthika G.D. Susanthika
Picture of G.D. Susanthika G.D. Susanthika
G.D. Susanthika G.D. Susanthika
19
Picture of Sachini Liyanage
Sachini Liyanage
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Exam
Picture of M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
Picture of M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
0
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
2
Picture of J.Logavarniyah J.Logavarniyah
J.Logavarniyah J.Logavarniyah
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
9
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss H.N.M.S.Dilrukshi
Miss H.N.M.S.Dilrukshi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.B. Kumarasinghe
S.B. Kumarasinghe
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.B. Kumarasinghe
S.B. Kumarasinghe
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D. S. N. Dissanayake
D. S. N. Dissanayake
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of C.G.G.Manawaduge C.G.G.Manawaduge
C.G.G.Manawaduge C.G.G.Manawaduge
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Media
Picture of Indurugolla Vidanaarachchige Thilanka Nayani Malkumari
Indurugolla Vidanaarachchige Thilanka Nayani Malkumari
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.T. Gayani Kaushalya
A.T. Gayani Kaushalya
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P.I.D Rodrigo
P.I.D Rodrigo
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.W.M.S.S. CHANDRASOMA K.W.M.S.S. CHANDRASOMA
K.W.M.S.S. CHANDRASOMA K.W.M.S.S. CHANDRASOMA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of DKMIP Dunusingha
DKMIP Dunusingha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of DKMIP Dunusingha
DKMIP Dunusingha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D. S. N. Dissanayake
D. S. N. Dissanayake
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
2
Picture of DGDM Karunarathna
DGDM Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of D.M.D.S. Dissanayake D.M.D.S. Dissanayake
D.M.D.S. Dissanayake D.M.D.S. Dissanayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.E. Supun Dilshan H.E. Supun Dilshan
H.E. Supun Dilshan H.E. Supun Dilshan
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of G.A.I.H. Lasantha
G.A.I.H. Lasantha
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of KULARATHNA Y.A.A.H KULARATHNA Y.A.A.H
KULARATHNA Y.A.A.H KULARATHNA Y.A.A.H
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of KULARATHNA Y.A.A.H KULARATHNA Y.A.A.H
KULARATHNA Y.A.A.H KULARATHNA Y.A.A.H
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Shanela Illangarathna
Shanela Illangarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
7
Picture of T.H.Malki Nawodya
T.H.Malki Nawodya
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Gamage Nirosha Sewwandi Perera
Gamage Nirosha Sewwandi Perera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
7
Picture of VI Silva
VI Silva
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Mr D.G.U.R.S. MUNSINGHA
Mr D.G.U.R.S. MUNSINGHA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Naduli Panangala
Naduli Panangala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.W.P Kumara H.W.P Kumara
H.W.P Kumara H.W.P Kumara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A.D.P. Muthukumara
A.D.P. Muthukumara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.CHANADANA HETTIWATTHA H.CHANADANA HETTIWATTHA
H.CHANADANA HETTIWATTHA H.CHANADANA HETTIWATTHA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Jeewanthi Hettiarachchi
Jeewanthi Hettiarachchi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of KN Roshini
KN Roshini
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Indurugolla Vidanaarachchige Thilanka Nayani Malkumari
Indurugolla Vidanaarachchige Thilanka Nayani Malkumari
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of K.A.Mihiri Madhushika
K.A.Mihiri Madhushika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A.I.F Hilma
A.I.F Hilma
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
English
Picture of Amanda Dinithi
Amanda Dinithi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss L.D. C. S. Liyanaarachchige
Miss L.D. C. S. Liyanaarachchige
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.M.U.P THENNAKOON T.M.U.P THENNAKOON
T.M.U.P THENNAKOON T.M.U.P THENNAKOON
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of D. S. N. Dissanayake
D. S. N. Dissanayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.R.B.FERNANDO H.R.B.FERNANDO
H.R.B.FERNANDO H.R.B.FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Arany Murugamoorthy
Arany Murugamoorthy
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of D. S. N. Dissanayake
D. S. N. Dissanayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H P S W Harischandra H P S W Harischandra
H P S W Harischandra H P S W Harischandra
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W.A.K.U.WEERASINGHE W.A.K.U.WEERASINGHE
W.A.K.U.WEERASINGHE W.A.K.U.WEERASINGHE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of HMCS Kumara
HMCS Kumara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of N A Bambarenda
N A Bambarenda
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
SOFT2001
Picture of H.R.B.FERNANDO H.R.B.FERNANDO
H.R.B.FERNANDO H.R.B.FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of D. S. N. Dissanayake
D. S. N. Dissanayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Repeat
Picture of T. Yasara Lasandi
T. Yasara Lasandi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Sachithra Fernando
Sachithra Fernando
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M A H S D Mampitiya M A H S D Mampitiya
M A H S D Mampitiya M A H S D Mampitiya
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of O.P.Buddhini Hansamala
O.P.Buddhini Hansamala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of JMTN Bandara
JMTN Bandara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of RDD Kumari
RDD Kumari
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.I.M.Wickramasinghe H.I.M.Wickramasinghe
H.I.M.Wickramasinghe H.I.M.Wickramasinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of K.L.Nirmani K.L.Nirmani
K.L.Nirmani K.L.Nirmani
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
bc 2015
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of K.G.P.J.Kumara K.G.P.J.Kumara
K.G.P.J.Kumara K.G.P.J.Kumara
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
3
Picture of M.K.R.P. Bandara M.K.R.P. Bandara
M.K.R.P. Bandara M.K.R.P. Bandara
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of Iresha Damayanthi
Iresha Damayanthi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Exam
Picture of H.L. JAYARATHNE H.L. JAYARATHNE
H.L. JAYARATHNE H.L. JAYARATHNE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1