පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

ඔබට යම්  පොදු  අධ්‍යයන  ගැටළුවක් අත්නම් එය මෙහි  පල කරන්න. ඔබගේ විශයානුබධ්ධ ප්‍රශ්න අදල පාඨමලා පිටුව තුලට ගොස් දේශකවරයාගෙන්  විමසන්න.  

If you have a general study problem, post it here. Go to the course page on your related questions and ask the lecturer.

List of discussions. Showing 100 of 299 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
4
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of L.A.W.Bandaranayake L.A.W.Bandaranayake
L.A.W.Bandaranayake L.A.W.Bandaranayake
2
Picture of A S Kodagoda A S Kodagoda
A S Kodagoda A S Kodagoda
Picture of A S Kodagoda A S Kodagoda
A S Kodagoda A S Kodagoda
0
Picture of GLG Perera GLG Perera
GLG Perera GLG Perera
Picture of GLG Perera GLG Perera
GLG Perera GLG Perera
0
Picture of SDTS Silva SDTS Silva
SDTS Silva SDTS Silva
Picture of RIBSM Rathnamalala RIBSM Rathnamalala
RIBSM Rathnamalala RIBSM Rathnamalala
2
Picture of BMA Kumara BMA Kumara
BMA Kumara BMA Kumara
Picture of BMA Kumara BMA Kumara
BMA Kumara BMA Kumara
0
Picture of Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
Picture of Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
0
Picture of IMDA Shakya IMDA Shakya
IMDA Shakya IMDA Shakya
Picture of IMDA Shakya IMDA Shakya
IMDA Shakya IMDA Shakya
0
Picture of NSYW Senarath NSYW Senarath
NSYW Senarath NSYW Senarath
Picture of NSYW Senarath NSYW Senarath
NSYW Senarath NSYW Senarath
0
Picture of Sanduni Methma Edirisinghe
Sanduni Methma Edirisinghe
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
Picture of SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
0
Picture of Manjalee Jayawickrama
Manjalee Jayawickrama
Picture of Manjalee Jayawickrama
Manjalee Jayawickrama
0
Videos
Picture of Ms H. A. A. P. Perera
Ms H. A. A. P. Perera
Picture of Ms H. A. A. P. Perera
Ms H. A. A. P. Perera
0
Picture of H D B V Perera H D B V Perera
H D B V Perera H D B V Perera
Picture of H D B V Perera H D B V Perera
H D B V Perera H D B V Perera
2
Picture of M.D.G.S. WEERASINGHE M.D.G.S. WEERASINGHE
M.D.G.S. WEERASINGHE M.D.G.S. WEERASINGHE
Picture of M.D.G.S. WEERASINGHE M.D.G.S. WEERASINGHE
M.D.G.S. WEERASINGHE M.D.G.S. WEERASINGHE
0
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of B.G.Sithara Madushani Gamage
B.G.Sithara Madushani Gamage
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.A.M.I. Weerakoon W.A.M.I. Weerakoon
W.A.M.I. Weerakoon W.A.M.I. Weerakoon
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D.M.S.P.C. DISSANAYAKA D.M.S.P.C. DISSANAYAKA
D.M.S.P.C. DISSANAYAKA D.M.S.P.C. DISSANAYAKA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.H.D.H.Sewwanthi M.H.D.H.Sewwanthi
M.H.D.H.Sewwanthi M.H.D.H.Sewwanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Nimesha Madhavee Wijerathne
Nimesha Madhavee Wijerathne
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of KAUSHALYA, P.G.S. KAUSHALYA, P.G.S.
KAUSHALYA, P.G.S. KAUSHALYA, P.G.S.
Picture of KAUSHALYA, P.G.S. KAUSHALYA, P.G.S.
KAUSHALYA, P.G.S. KAUSHALYA, P.G.S.
0
Picture of A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
Picture of A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
2
Picture of N.B.G.N.Nuwanthika N.B.G.N.Nuwanthika
N.B.G.N.Nuwanthika N.B.G.N.Nuwanthika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.W.D. KUMARA K.W.D. KUMARA
K.W.D. KUMARA K.W.D. KUMARA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A K Jayamaney
A K Jayamaney
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.Yugadarani Sivalingam
S.Yugadarani Sivalingam
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D.P.T.K Kodikara D.P.T.K Kodikara
D.P.T.K Kodikara D.P.T.K Kodikara
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Buddhika Galappaththi
Buddhika Galappaththi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
0
Picture of A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
2
Picture of Manesha Harshanie
Manesha Harshanie
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Exam
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of B N JAYASINGHE B N JAYASINGHE
B N JAYASINGHE B N JAYASINGHE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
2
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
4
Picture of A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan.
A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan.
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
0
Picture of L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
Picture of P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
12
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T M C H KUMARI
T M C H KUMARI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Witharanage Sujanthi
Witharanage Sujanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Exam
Picture of D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
Picture of D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
0
Picture of A.N.M. AMBEGODA
A.N.M. AMBEGODA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
0
Picture of K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
Picture of W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
3
Picture of Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
PHGE1001
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
3
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
3
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
0
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Videos
Picture of L.W.Vishmi Yashara Liyana waduge
L.W.Vishmi Yashara Liyana waduge
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P.P.P.M.G.K.Maduwanthi P.P.P.M.G.K.Maduwanthi
P.P.P.M.G.K.Maduwanthi P.P.P.M.G.K.Maduwanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna
S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Miss K.D.Weligamage
Miss K.D.Weligamage
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P.P.R. Fernando P.P.R. Fernando
P.P.R. Fernando P.P.R. Fernando
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.L.H Tharaka
K.L.H Tharaka
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.A.I. Imaika
W.A.I. Imaika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of E. Maheesha Nethmini Dabare E. Maheesha Nethmini Dabare
E. Maheesha Nethmini Dabare E. Maheesha Nethmini Dabare
Picture of E. Maheesha Nethmini Dabare E. Maheesha Nethmini Dabare
E. Maheesha Nethmini Dabare E. Maheesha Nethmini Dabare
0
Picture of M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of N.M. Pagodaarachchi N.M. Pagodaarachchi
N.M. Pagodaarachchi N.M. Pagodaarachchi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.M.MADUSHANI NISANSALA KUMARI MALLAWA M.M.MADUSHANI NISANSALA KUMARI MALLAWA
M.M.MADUSHANI NISANSALA KUMARI MALLAWA M.M.MADUSHANI NISANSALA KUMARI MALLAWA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.N.N.Dias M.N.N.Dias
M.N.N.Dias M.N.N.Dias
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
MEX 1503
Picture of H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
Picture of H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
0
Picture of R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
Picture of R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
0
Picture of H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
Picture of H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
0
Picture of I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
Picture of I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
0
Picture of I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
Picture of I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
0
Picture of S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi
S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi
Picture of M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
2
Picture of M.A.D.D. sithumini
M.A.D.D. sithumini
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T.K. Sureiya Farvin T.K. Sureiya Farvin
T.K. Sureiya Farvin T.K. Sureiya Farvin
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of V.S. KULARATHNA V.S. KULARATHNA
V.S. KULARATHNA V.S. KULARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Mr L F P K P FRANANDO
Mr L F P K P FRANANDO
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of K S S Dias K S S Dias
K S S Dias K S S Dias
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
LMS
Picture of K.G. Chameka Nishamani Perera K.G. Chameka Nishamani Perera
K.G. Chameka Nishamani Perera K.G. Chameka Nishamani Perera
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D.M. HASINEE MADUSIKA DISSANAYAKA D.M. HASINEE MADUSIKA DISSANAYAKA
D.M. HASINEE MADUSIKA DISSANAYAKA D.M. HASINEE MADUSIKA DISSANAYAKA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of R.K.C.R.THILAKARATHNA R.K.C.R.THILAKARATHNA
R.K.C.R.THILAKARATHNA R.K.C.R.THILAKARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of R.G.D.K WIJESINGHE R.G.D.K WIJESINGHE
R.G.D.K WIJESINGHE R.G.D.K WIJESINGHE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
5
Picture of K.S. KASTHURIARACHCHIGE K.S. KASTHURIARACHCHIGE
K.S. KASTHURIARACHCHIGE K.S. KASTHURIARACHCHIGE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1